PRAVIDLÁ O TROVÁCH ROZHODCOVSKÉHO KONANIA A SADZOBNÍK POPLATKOV

Rozhodcovského súdu Slovenskej živnostenskej komory

so sídlom Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, zriadený Slovenskou živnostenskou komorou

Pravidlá o trovách rozhodcovského konania a sadzobník poplatkov sú osobitne upravené  v pravidlách o trovách rozhodcovského súdu. Trovy rozhodcovského konania sú najmä hotové výdavky účastníkov rozhodcovského konania a ich zástupcov, vrátane poplatku za rozhodcovské konanie, trovy na vykonanie dôkazov, hotové výdavky rozhodcovského súdu, odmena znalca, odmena tlmočníka a odmena za zastupovanie účastníka rozhodcovského konania advokátom stanovená príslušným právnym predpisom. O trovách rozhodcovského konania rozhoduje rozhodcovský súd.

Poplatky za rozhodcovské konanie

  1. Poplatok za rozhodcovské konanie pri podaní žaloby, vzájomnej žaloby a námietky započítania je 6 % z hodnoty predmetu sporu  v rozhodcovskom konaní  najmenej však 180,- Eur bez ohľadu na ďalšie ustanovenia týchto pravidiel
  2. Poplatok za zmenu alebo doplnenie žaloby, vzájomnej žaloby a námietky započítania, je vo výške rozdielu medzi zaplateným poplatkom za rozhodcovské konanie a poplatkom určeným podľa hodnoty sporu, najmenej 180, – Eur.
  3. Administratívny poplatok rozhodcovského súdu ku každému podanému návrh v rozhodcovskom konaní je  29, – Eur.
  4. Poplatok pri podaní návrhu na vydanie predbežného opatrenia v rozhodcovskom konaní je 500, – Eur.
  5. Poplatok za uplatnenie námietky nedostatku právomocí rozhodcovského súdu v rozhodcovskom konaní je 300, – Eur.
  6. Poplatok za uplatnenie námietky zaujatosti rozhodcu v rozhodcovskom konaní je 300, – Eur.
  7. Poplatok za rozhodcovské konanie sa zvyšuje, ak sa na rozhodcovskom konaní zúčastňujú viac ako dvaja účastníci konania, a to o 50 % za každého ďalšieho účastníka a vedľajšieho účastníka rozhodcovského konania.
  8. Poplatok za nahliadnutie do rozhodcovského spisu je 70, – Eur.
  9. Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z rozhodcovského spisu, za každú aj začatú stranu je 3, – Eur.