O nás

Vážení klienti,

je mi cťou a potešením k Vám prehovoriť v mene Rozhodcovského súdu Slovenskej živnostenskej komory, ktorý vznikol 13.04.2018 v súlade so zákonom č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní.

Naše služby ponúkame širokej verejnosti, fyzickým aj právnickým osobám ako spôsob alternatívneho riešenia sporov nakoľko Rozhodcovský súd Slovenskej živnostenskej komory bol zriadený ako súkromná a nezávislá inštitúcia pričom jeho rozhodcovia nerozhodujú ako zástupcovia štátnej moci, ale ako nezávislé osoby.

Predmetom činnosti Rozhodcovského súdu Slovenskej živnostenskej komory je rozhodovanie majetkových sporov vzniknutých z tuzemských a medzinárodných občianskoprávnych a obchodnoprávnych sporov. Rozhodcovský súd Slovenskej živnostenskej komory rozhoduje výlučne spory, ktoré by v konaní pred všeobecným súdom mohli skončiť dohodou o urovnaní vrátane sporov o určenie, či tu právo alebo právny vzťah je alebo nie je. To znamená, že nie je možné rozhodovať spory o vzniku, zmene alebo zániku vlastníckeho práva alebo iných vecných práv k nehnuteľnostiam, o osobnom stave, prípadne spory súvisiace s núteným výkonom rozhodnutí alebo spory vzniknuté v priebehu konkurzného a reštrukturalizačného konania.

Rozhodovanie sporov pred Rozhodcovským súdom Slovenskej živnostenskej komory je možné na základe písomného súhlasu strán sporu pred vznikom sporu (napr. rozhodcovská doložka, ktorá je súčasťou zmluvy medzi partnermi alebo formou samostatnej rozhodcovskej zmluvy medzi partnermi) alebo po vzniku sporu (napr. ako dodatok ku platnej zmluve alebo formou vyhlásenia). Rozhodcovská zmluva sa považuje za písomne uzavretú v rozsahu predmetu podanej žaloby aj vtedy, ak je jej existencia tvrdená v žalobe a žalovaný v žalobnej odpovedi doručenej rozhodcovskému súdu jej existenciu nenamietne.

Rozhodcovské konanie vykazuje oproti štandardnému spôsobu riešenia sporov niekoľko výhod, ktoré prispievajú k rýchlosti a efektívnosti konania, ktorá prispieva k kvalitnejšej ochrane práv účastníkov konania:

  • Zásadne písomná forma rozhodcovského konania spolu s využitím možností elektronickej komunikácie
  • Nepreťaženosť rozhodcov čo znamená, že rozhodca má väčší priestor pre správne posúdenie prípadu
  • Rozhodcovský súd Slovenskej živnostenskej komory vykonáva len dôkazy navrhnuté účastníkmi rozhodcovského konania
  • Rozhodovanie bez prieťahov
  • Poplatok za rozhodcovské konanie je vo väčšine prípadov nižší ako súdny poplatok za konanie pred všeobecným súdom, čím sa účastníkom znižujú náklady na konanie
  • Písomná forma konania šetrí náklady účastníkov spojené s ústnymi pojednávaniami (cestovné a pod.)
  • Účastníci rozhodcovského konania sa aktívne podieľajú na výbere rozhodcov, ktorí budú rozhodovať ich spor.

V zozname rozhodcov Rozhodcovského súdu Slovenskej živnostenskej komory sú zapísaní kvalifikovaní a skúsení odborníci z viacerých oblastí (právo, ekonómia…) ktorých praktické skúsenosti a odbornosť zaručujú objektívne a spravodlivé rozhodovanie sporu. Rozhodcovia sú nezávislí a nestranní, čo garantuje spravodlivé vyriešenie sporu.

Rozhodcovské konanie pred Rozhodcovským súdom Slovenskej živnostenskej komory je neverejné, čo môže predstavovať výhodu ak účastníci konania chcú byť chránení pred únikom rôznych dôverných informácií o ich občianskoprávnych a obchodnoprávnych vzťahoch. Táto skutočnosť je podporená aj tým, že rozhodcovia sú povinní aj po skončení svojej funkcie zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli pri výkone svojej funkcie alebo v súvislosti s ňou.

Celý priebeh rozhodcovského konania pred Rozhodcovským súdom Slovenskej živnostenskej komory je podrobne upravený v rokovacom poriadku Rozhodcovského súdu Slovenskej živnostenskej komory a v zákone o rozhodcovskom konaní.

Právoplatný a vykonateľný rozhodcovský rozsudok Rozhodcovského súdu Slovenskej živnostenskej komory má rovnaké účinky ako právoplatný rozsudok všeobecného súdu, čo znamená, že je exekučným titulom, na základe ktorého je možné viesť exekúciu voči účastníkovi rozhodcovského konania, ktorému bola rozhodcovským rozsudkom uložená povinnosť.

Vzhľadom na to, že Slovenská republika je účastníkom Dohovoru o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí podpísanom v New Yorku 10.06.1958 (uverejnený v Zbierke zákonov č. 74/1959 Zb.), je rozhodcovský rozsudok Rozhodcovského súdu Slovenskej živnostenskej komory bez komplikácií vykonateľný vo viac ako 140 štátoch, ktoré pristúpili k tomuto Dohovoru.

Radi by sme Vám poďakovali za vašu dôveru a uistili vás, že pre nás predstavujete veľkú motiváciu a záväzok. Našim hlavným cieľom a charakteristikou je individuálna starostlivosť o klienta, rozvoj pozitívnych obchodných vzťahov a neustále sa zvyšujúca kvalita služieb.