Výhody rozhodcovského konania

Dovoľte, aby sme ako príklad uviedli niekoľko dôvodov prečo riešiť spory prostredníctvom rozhodcovského konania:

  • Pružné, rýchle a efektívne konanie. Od podania žaloby do vydania rozhodcovského rozsudku trvá v závislosti od náročnosti veci rozhodcovské konanie jeden až tri mesiace. Rozhodcovské konanie sa vykonáva písomne. Rozhodcovský súd zásadne rozhoduje po predložení písomných dôkazov a vyjadrení bez potreby ústne pojednávať.
  • Spory s nízkou hodnotou. Vďaka rýchlosti konania a nízkym poplatkom je možné efektívne riešiť aj spory s nízkou hodnotou.
  • Úspora nákladov konania. Poplatok za konanie pred rozhodcovským súdom je nižší ako súdny poplatok a vzhľadom na rýchlosť konania účastník sporu neplatí zbytočné cestovné výdavky, resp. z dôvodu kontradiktórnosti konania a hodnotenia písomných dôkazov nie je potreba platiť náklady právneho zastúpenia.
  • Dôvernosť a súkromný charakter. Rozhodcovské konanie je neverejné konanie, nemá naň prístup verejnosť. Rozhodcovia sú viazaní mlčanlivosťou. Účastník konania sa nemusí obávať, že spor a jeho riešenie pred rozhodcovským súdom môžu na verejnosti alebo v podnikateľskej obci poškodiť jeho dobré meno, prípadne spôsobiť mu iné súvisiace problémy.
  • Vysoká odbornosť rozhodcov. Medzi rozhodcami sú nielen skúsení právnici, ale aj odborníci v danom odvetví. Rozhodcami na stálom rozhodcovskom súde sú právnici zaoberajúci sa najmä obchodným právom a majetkovými občianskoprávnymi vzťahmi, čo zaručuje vysokú odbornosť a znalosť problematiky pri rozhodovaní.
  • Vykonateľnosť rozhodcovských rozsudkov exekútormi a súdmi. Po doručení všetkým účastníkom sporu sa stáva rozhodcovský rozsudok právoplatný a vykonateľný, čo umožňuje oprávnenej strane v prípade neplnenia povinnej strany domáhať sa okamžite vymáhania svojho nároku.