Podmienky rozhodcovského konania

Zákon č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní upravuje spôsob, akým si účastníci zmluvných právnych vzťahov môžu dohodnúť rozhodovanie prípadných sporov v budúcnosti alebo sporov prebiehajúcich v rozhodcovskom konaní. Záväzok zmluvných strán predložiť existujúci alebo budúci spor na rozhodnutie Rozhodcovskému súdu má formu rozhodcovskej zmluvy.

Rozhodcovská zmluva môže byť uzavretá:

  1. ako samostatná zmluva alebo
  2. ako rozhodcovská doložka k zmluve.

Rozhodcovská zmluva musí byť písomná, inak je neplatná. Na základe ustanovenia § 4 ods. 2 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní je písomná forma zachovaná, ak je rozhodcovská zmluva obsiahnutá v dokumente podpísanom zmluvnými stranami alebo vo vzájomne vymenených listoch, ak je dohodnutá telefaxom alebo pomocou iných telekomunikačných zariadení, ktoré umožňujú zachytenie obsahu rozhodcovskej zmluvy a označenie osôb, ktoré ju dohodli.

Rozhodcovské konanie možno využiť aj bez písomnej rozhodcovskej zmluvy, a to v prípade, ak zmluvné strany na začiatku rozhodcovského konania vyhlásia do zápisnice pred Rozhodcovským súdom, že sa podrobujú právomoci Rozhodcovského súdu.

Rozhodcovská zmluva uzavretá vo forme rozhodcovskej doložky je platná aj v prípade, ak je zmluva v ktorej je obsiahnutá neplatná. Neplatnosť rozhodcovskej doložky by vznikla iba v prípade, ak by sa na rozhodcovskú doložku vzťahoval dôvod neplatnosti zmluvy alebo ak by sa na tom dohodli zmluvné strany. Podobne, odstúpenie od zmluvy sa nedotýka rozhodcovskej doložky, ktorá je jej súčasťou.

Zákon č. 335/2014 Z.z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní upravuje spôsob, akým si účastníci zmluvných právnych vzťahov môžu dohodnúť rozhodovanie prípadných sporov v budúcnosti alebo sporov prebiehajúcich v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní. Záväzok zmluvných strán predložiť existujúci alebo budúci spor na rozhodnutie Rozhodcovskému súdu má formu spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy.

Spotrebiteľská rozhodcovská zmluva musí byť uzavretá:

  1. písomne, obsahovo a formálne oddelená od spotrebiteľskej zmluvy a nesmie obsahovať dojednania, ktoré nesúvisia so spotrebiteľským rozhodcovským konaním
  2. písomná forma spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy je zachovaná aj vtedy, ak bola uzavretá elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie jej obsahu a identifikáciu zmluvných strán, ktoré spotrebiteľskú rozhodcovskú zmluvu uzavreli.

Spotrebiteľská rozhodcovská zmluva musí obsahovať:

  • identifikačné údaje zmluvných strán (obchodné meno, sídlo, IČO dodávateľa a meno, priezvisko, bydlisko)

  • označenie spotrebiteľskej zmluvy na spory z ktorých sa vzťahuje spotrebiteľská rozhodcovská zmluva

  • označenie stáleho rozhodcovského súdu s uvedením jeho názvu a sídla

  • webové sídlo stáleho rozhodcovského súdu, na ktorom je zverejnený rokovací poriadok stáleho rozhodcovského súdu ako aj aktuálne údaje podľa § 18 ods.3 zákona č.335/2014 Z.z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a adresu pre elektronickú komunikáciu. Spotrebiteľská rozhodcovská zmluva nesmie obsahovať dohodu o osobe konkrétneho rozhodcu rozhodcu. Uzavretím spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy nesmie byť podmienené uzavretie spotrebiteľskej zmluvy.